801,910 Unikalnych wizyt
Powitanie
Witamy w
KLUBIE KIBICA SENIORA
MKS Dąbrowa Górnicza.
Tu znajdziesz pasjonatów siatkówki, przemierzających niekiedy setki kilometrów by dopingować swoją ukochaną drużynę. Jesteśmy koleżeńscy i gotowi zawierać kontakty i przyjaźnie z wszystkimi, którzy prawdziwie kochają siatkówkę.


Najbliższe zebranie


godz.Dziękujemy za pomoc w stworzeniu tej strony:


Nawigacja
O NAS
ZARZĄD
REGULAMIN

Szukaj
Kontakt

Losowa Fotka


Turniej Trzech Narodów Karpacz
Najwyżej oceniane zdjęcia
Zdjęcie miesciąca Styczeń
Liczba ocen: 1
Średnia:
Ankieta
27. MKS - GLIWICE

3:0
3:0
100% [2 głosów]

3:1
3:1
0% [0 głosów]

3:2
3:2
0% [0 głosów]

2:3
2:3
0% [0 głosów]

1:3
1:3
0% [0 głosów]

0:3
0:3
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 2
Rozpoczęto: 25/02/2019 10:26
Zakończono: 01/03/2019 17:57

Archiwum ankiet
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

09/04/2019 10:28
Upór , ambicja i wola walki w ostatnim meczu w Tarnowie dały brązowy medal. Tego brakowało z Jokerem a bylibyśmy w finale.

27/03/2019 14:23
Żal było 4-ego seta by doprowadzić do tie-breaka. Powstrzymywanie ręki,słaba zagrywka oraz brak treningu siłowego dały taki rezultat.

23/03/2019 21:48
Panie wygraly 3do0

18/03/2019 16:04
Współczuję siatkarkom za takie traktowanie ich przez Zarząd MKS-u.W XXI wieku w cywilizowanym kraju za wykonaną pracę trzeba godnie zapłacić.Nikt obecnie nie będzie pracował dla idei.Dzięki dziewczyny

02/03/2019 11:14
Z powodu z bardzo małym zainteresowaniem ,, typera ,, od dn. 1 03.2019 r. przestał działać.

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 37
Najnowszy użytkownik: Zdzislaw
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
REGULAMIN
REGULAMIN

KLUBU KIBICA SENIORA

MIEJSKIEGO KLUBU SIATKARSKIEGO

w DĄBROWIE GÓRNICZEJROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Klub nosi nazwę KLUB KIBICA SENIORA MKS DĄBROWA GÓRNICZA.
2. Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanych dla dopingu siatkarek MKS DĄBROWA GÓRNICZA oraz propagowaniu kulturalnego dopingu i idei sportu siatkarskiego.
3. Tymczasową siedzibą jest lokal w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 1-go Maja 54/71.
4. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony.
5. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
6. Działalność klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.


ROZDZIAŁ II


CELE


7. Celem klubu jest tworzenie kulturalnego dopingu i oprawy widowiskowej podczas zawodów sportowych.
8. Klub cele realizuje poprzez uzyskane środki ze składek członkowskich.


ROZDZIAŁ III


PRAWA I OBOWIĄZKI


9. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne które ukończyły 40 rok życia.
10. Klub posiada członków:
a. zwyczajnych;
b. honorowych.
11. Członkiem zwyczajnym klubu może być każda osoba fizyczna, która:
a. ukończyła 40 rok życia;
b. złoży deklaracje członkowską na piśmie;
c. przedstawi pozytywną opinie dwóch członków klubu.
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu klubu.
13. Członkiem honorowym klubu może być osoba fizyczna , która wniesie wybitny wkład w działalność i rozwój klubu.
14. Członkowie honorowi przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 6 członków klubu.
15. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz klubu;
b. korzystania z wszelkich form działalności klubu;udział w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez klub;
c. zgłaszanie wniosków co do działalności klubu.
16. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:brania udziału w działalność klubu i realizacji jego celów;przestrzeganie Regulaminu i uchwał władz klubu;regularnego opłacania składek.
17. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.
18. Utrata członkostwa następuje na wskutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
I. z powodu łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał klubu;
II. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach klubu narażanie na szwank dobrego imienia klubu;
III. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku na pisemny wniosek trzech członków klubu;
IV. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
V. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
19. Od uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV


WŁADZE KLUBU


20. Władzami klubu są:
a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
21. Kadencja władz:
a. kadencja wszystkich władz wybieralnych klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów;
b. Członkowie wybrani do władz klubu mogą te funkcje pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje;
22. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
23. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą klubu.
24. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b. z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
25. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
26. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
27. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1\3 ogólnej liczby członków zwyczajnych klubu.
28. Uchwały Walnego Zgromadzenia klubu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
29. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju klubu;uchwalania zmian regulaminu;
b. wybór i odwoływanie wszystkich władz klubu;
c. udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. uchwalenie budżetu;
f. uchwalanie wysokości składek członkowskich klubu;
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz klubu;
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków klubu lub jego władz;rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
i. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu klubu.
30. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością klubu zgodnie z uchwałom Walnego Zgromadzenia Członków , reprezentuje klub na zewnątrz.
31. Zarząd składa się z 3-7 członków w tym prezesa, v-c prezesa i skarbnika, wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych.
32. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ,nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
33. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacje celów klubu; wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
b. sporządzanie planów pracy i budżetu;
c. sprawowanie nadzoru nad majątkiem klubu;
d. reprezentowanie klubu na zewnątrz;zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;przyjmowanie i skreślanie członków.
34. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością klubu.
35. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
36. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu;
b. składanie wniosków o kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz zebraniach zarządu:
c. składanie wniosków o absolutorium do władz klubu;
d. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
37. W czasie gdy skład władz klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnieniu ich składu może nastąpić w drodze kooptacji której dokonują pozostali członkowi organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowa składu organ.


ROZDZIAŁ V


MAJĄTEK I FUNDUSZE


38. Majątek klubu powstaje:
a. ze składek członkowskich przechowywanych na koncie klubu.


ROZDZIAŁ VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


39. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
40. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu.